YLEISET SOPIMUSEHDOT

Sopimus yhdessä nykyisten sopimusehtojen kanssa on lopullinen ja sitova kun molemmat osapuolet, sekä asiakas että Eden Springs Oy Finland (”Eden Springs”, Jännekuja 1, 01740 Vantaa), ovat hyväksyneet sopimuksen.

1.    Veden tilaukset ja toimitukset
Eden Springs sopii toimittavansa vettä erikseen sovitussa aikataulussa tai asiakkaan tilauksesta.

Toimitukset kuljetetaan asiakkaan antamaan osoitteeseen alueesta riippuen yleensä 5 arkipäivän kuluessa siitä, kun Eden Springs on saanut asiakkaan tilauksen, ellei osapuolten välillä ole muuta sovittu. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Eden Springsiin, jos toimituksissa on ennalta arvaamattomia viivästyksiä tai puutteita.

Asiakas ei saa täyttää Eden Springsin toimittamia viiden gallonan (18,9 litran) pulloja vedellä tai millään muullakaan nesteellä.

2.    Tuote- ja tilausvaihtoehdot

2.1 Kertatilaus

Kertatilaajana asiakas voi tehdä vesitilauksen milloin tahansa, ilman jatkuvaa sopimussuhdetta Eden Springsin kanssa. Kertatilaajana minimitilaus on aina 2 pulloa, ja tilauksen yhteydessä asiakkaalle toimitetaan annostelija, jonka avulla asiakas voi annostella vettä kotona. Kertatilaajana asiakas ei sitoudu jatkuvaan sopimussuhteeseen, vaan vesi toimitetaan kertatilauksena asiakkaalle, ja asiakas voi tarpeensa mukaan tilata lisää vettä myöhemmässä vaiheessa. Eden Springsillä ei ole jatkuvaa velvoitetta toimittaa asiakkaalle vettä kertatilauksen jälkeen.

2.2 Vuokratilaus

Vuokratilaajana asiakas vuokraa Eden Springsiltä vesiautomaatin, ja maksaa laitteesta kuukausittaisen vuokramaksun. Laite on Eden Springsin omaisuutta, ja asiakas palauttaa vuokratun laitteen Eden Springsille sopimuksen päätyttyä.

Vuokratilaukseen kuuluu automaattisesti kuukausittainen kahden pullon tilaus, ja asiakas voi tarpeensa mukaan lisätä tilaukseen niin monta vesipulloa kuin hän haluaa.Vuokratilaajille toimitetaan sopimuksen mukaisen määrän vesipulloja jatkuvasti neljän viikon välein. Ensimmäisen tilauksen jälkeen asiakas voi myös laittaa vesitilauksensa hetkellisesti tauolle (eli maksaa tietyn ajan ainoastaan laitteen vuokran), ilmoittamalla Eden Springsille muutoksesta viimeistään kaksi päivää ennen seuraavaa suunniteltua toimitusta. Asiakas voi ilmoittaa vesitilauksen tauosta asiakasportaalin kautta.

 

3.    Laitteiden toimitus
Eden Springsin tulee varmistaa, että kaikki asiakkaalle toimitetut laitteet on testattu ja että ne toimivat tarkoituksenmukaisesti toimitushetkellä. Jos laitteet eivät toimi kunnolla, Eden Springsin tulee vaihtaa tai korjata laitteet.

4.    Tilauksen vastaanotto 
Tässä sopimuksessa tarkoitettuja laitteita ovat automaatit (lähdevesiautomaatit), jotka Eden Springs on toimittanut sopimuksen mukaisesti.

Jos veden toimituksissa on puutteita tai toimitetuissa laitteissa on vikoja, asiakkaan on ilmoitettava niistä Eden Springsille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

5.    Huolto
Vain Eden Springsin valtuuttama huoltohenkilöstö saa huoltaa Eden Springsin laitteita. Vuokratilauksen lisäksi asiakkaalle saatetaan tarjota myös erinäisiä huoltoon liittyviä tuotteita ja palveluita.

Asiakas on velvollinen puhdistamaan laitteen, poistohanat ja tippakaukalon päivittäin. 

6.    Sopimuskausi
Kertatilaajien osalta kyseessä on kertasopimus ilman jatkuvaa sopimuskautta.

Vuokratilaajien osalta sopimuskausi alkaa asennuspäivästä, ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa, ks. lisätietoja kohdasta 12 Irtisanominen ja laiminlyönti.

7.    Hinnat, maksuehdot ja maksut
Asiakas sitoutuu maksamaan tilauksen tekemisen yhteydessä ilmoitetun summan kaikkien sopimuksessa määritettyjen maksuehtojen mukaisesti. Jos asiakas on solminut jatkuvan tilauksen Eden Springsin kanssa, asiakas sitoutuu maksamaan sopimuksessa määritellyn kuukausimaksun koko sopimuskauden ajan. Vuokra laskutetaan etukäteen. Vesi ja laitteen toimitus laskutetaan toimituksen jälkeen.

Maksuehto on 14 päivää, ellei toisin ole sovittu. Jos maksu myöhästyy, kustakin muistutuksesta veloitetaan muistutusmaksu. Lisäksi Eden Springs pidättää oikeuden veloittaa lainmukaisen viivästyskoron. Asiakkaan tulee korvata toimittajalle kaikki muistutuksista ja perinnästä aiheutuneet kulut sekä muut sopimuksen mukaiset kulut. Eden Springs pidättää oikeuden olla toimittamatta tuotteitaan ja/tai palveluitaan, jos asiakas ei maksa sopimuksessa sovittua summaa tai ei muuten täytä velvollisuuksiaan. 

Eden Springs pidättää oikeuden veloittaa hallinnollisen maksun määritetyn arvon alittavista tilauksista sellaisilta asiakkailta, joilla ei ole kiinteää veden toimitussopimusta.

Asiakas hyväksyy, että tilauksen lasku lähetetään hänelle siihen sähköpostiin, jonka hän ilmoitti kaupanteon yhteydessä. Asiakas voi myös halutessaan tilata erillisen paperilaskun. Paperilaskun lähettämisestä veloitetaan laskutusmaksu. 

Tilaukset maksetaan maksukortilla. Maksua hallinnoi ulkopuolinen, hyvämaineinen ja täysin säännelty maksunvälityspalvelujen tarjoaja.

Toimittaja asentaa laitteet ja veloittaa siitä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toimittaja hoitaa myös laitteiden palautuksen.

8.    Hinnanmuutokset
Tuotteiden ja palveluiden hinnat voivat muuttua kuluttajahintaindeksin, yleisten palkankorotusten, paikallisten lisämaksujen, kuluttaja- tai hankintahintojen muutosten, valuuttakurssien, paikallisten verojen tai vastaavien hintaan vaikuttavien tekijöiden myötä. Eden Springs pidättää oikeuden tehdä hintoihin muutoksia tarpeen mukaan.

Eden Springs voi muuttaa jatkuvien palveluiden hintoja ilmoittamalla muutoksesta kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Eden Springs ilmoittaa hintojen muutoksista kirjallisesti. Jos asiakas ei hyväksy hintojen muutosta, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimusta ennen kuin muutetut hinnat astuvat voimaan. Muutetut hinnat eivät koske asiakasta irtisanomisaikana.

9.    Omistajuus ja pullojen palautus
Vesipullojen omistajuus säilyy Eden Springsillä.

Asiakas on velvollinen palauttamaan vesipullot Eden Springsille käytön jälkeen. Vuokratilaajien osalta Eden Springs kerää tyhjät vesipullot seuraavan toimituksen yhteydessä. Mikäli vuokratilaaja ei keräyksen yhteydessä palauta kaikki tilatut pullot sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää uudelleen, asiakkaalta peritään 10 euron lisämaksu. Kertatilaajia kannustetaan palauttamaan vesipulloja Eden Springsille ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun (ks. kohta 19), jonka jälkeen Eden Springs kerää pullot asiakkaalta. Vesipullot kierrätetään ja käytetään uudelleen.

Vuokrattava laite on Eden Springsin yksinomaista omaisuutta. Asiakkaalla ei ole mitään tämän sopimuksen ulkopuolisia oikeuksia vuokrattuun omaisuuteen.

10. Pullon omistusoikeus ja palautus

Telineet vuokrataan Asiakkaalle näiden yleisten ehtojen ja Asiakkaan hyväksymien tarjouksen erityisehtojen mukaisesti.

Eden Springs pitää telineiden omistusoikeuden sopimuksen voimassaoloajan ja ne on palautettava sopimuksen päättymisen jälkeen. Telineiden on oltava palautettaessa samassa teknisessä ja visuaalisessa kunnossa kuin Asiakas sai ne, pois lukien normaalin käytön aiheuttama kuluminen. Varkauden, katoamisen, tuhoutumisen, manipuloinnin, väärinkäytön tai telineiden korjaustarpeen tapauksessa Asiakkaat ovat vastuussa vahingoista. Vuokrattujen telineiden mallista riippuen Asiakkailta veloitetaan summa, joka vaihtelee 40 € ja 80 € välillä, mikä vastaa laitteiden kaupallista arvoa Eden Springsin arvion ja verkkosivustollamme olevan nykyisen hintaoppaan mukaisesti.

11.    Asiakkaan velvollisuudet
Asiakkaat, jotka ovat vuokranneet Eden Springsin laitteita, ovat velvollisia käyttämään laitteissa vain Eden Springsin toimittamia vesipulloja ja hiilidioksidipulloja. Jos asiakas käyttää laitteissa muiden toimittajien tuotteita, Eden Springsillä on oikeus periä asiakkaalta kuukausimaksu.

Asiakkaan on aina säilytettävä ja huollettava asiakkaan käyttöön annettuja laitteita huolellisesti. Jos asiakas vaurioittaa tai käsittelee laitteita väärin, niin ettei laitteita voi enää käyttää tarkoituksenmukaisesti, veloitetaan laitteen korjauskustannukset asiakkaalta.

Asiakas on kokonaan vastuussa vuokratuista/leasing laitteista, ja jos laitteet varastetaan tai ne eivät muusta syystä ole enää asiakkaan hallussa, asiakkaalta veloitetaan laitteiden kaupallista arvoa vastaava summa, jonka Eden Springs on määritellyt voimassa olevien hintojen perusteella.

12.    Peruuttamis- ja palautusoikeus

Peruuttamis- tai palautusoikeutta ei ole elintarvikkeiden osalta. Näin ollen, asiakas ei voi palauttaa tilattuja vesipulloja peruuttamisoikeuteen vedoten.

 

Laitteiden osalta asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas vastaanotti laitteen. Asiakas voi peruuttaa sopimuksen ilmoittamalla asiasta Eden Springsille alla olevien yhteystietojen kautta (ks. kohta 19).Tuotteet tulee palauttaa 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas ilmoitti Eden Springsille aikomuksestaan peruuttaa sopimus.

 

Eden Springs palauttaa asiakkaan suorittamat maksut viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin Eden Springs vastaanotti peruuttamisilmoituksen. Asiakkaan maksut palautetaan samalla maksutavalla, jota asiakas käytti alkuperäisen maksutapahtuman yhteydessä.

13.    Irtisanominen ja laiminlyönti
Asiakas, joka on tehnyt vuokratilauksen ja joka on siten solminut toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa sopimuksen milloin vain, noudattaen yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Sopimuskausi jatkuu kunnes ennakkoon maksettu kuukausi päättyy, niin että maksettuja laskuja ei hyvitetä.

Jos asiakas jättää sopimusvelvoitteitaan täyttämättä merkittävissä määrin, Eden Springsillä on oikeus purkaa sopimus välittömästi.

Seuraavat ovat esimerkkejä merkittävistä sopimusrikkomuksista:
a)    Asiakkaan maksut myöhästyvät toistuvasti, ja Eden Springs on lähettänyt ainakin yhden maksumuistutuksen.
b)    Asiakas lakkaa maksamasta, tulee maksukyvyttömäksi tai asiakas asetetaan yrityssaneeraukseen tai konkurssiin.
Jos asiakas rikkoo sopimusehtoja merkittävästi, minkä seurauksena Eden Springs purkaa sopimuksen, asiakkaan on heti maksettava mahdollisesti maksamatta olevat laskut.

14.    Vastuunrajoitus
Eden Springsin tämän sopimuksen mukainen vastuu rajoittuu pakottavassa kuluttajansuojalainsäädännössä esitettyyn laajuuteen. Lain sallimissa rajoissa Eden Springs ei kanna vastuuta mistään vioista ja menetyksistä, jotka ylittävät tässä sopimuksessa eritellyt vastuut. Eden Springs on velvollinen korvaamaan välillisen vahingon vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta Eden Springsin puolella.

Eden Springs ei kanna vastuuta sellaisista laitevioista, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä, asiakkaan virheestä, asiakkaan väärinkäytöstä, asiakkaan suorittamasta laitteiden puutteellisesta huollosta tai vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattomien henkilöiden tekemistä korjauksista tai muutoksista.

Jos asiakkaan solmimat sopimukset kolmansien osapuolten kanssa saattavat Eden Springsin korvausvastuuseen, asiakkaan on vapautettava Eden Springs vastuusta samassa suhteessa kuin Eden Springs on korvausvelvollinen tämän sopimuksen nojalla. 

Eden Springsillä on tuote- ja vastuuvakuutus.

15.    Luottamuksellisuus
Kaikkea sopimusilmoitukseen liittyvää tietoa tai sellaista tietoa, joka tulee esiin sopimuskauden aikana, tulee käsitellä luottamuksellisena, ja sen julkaisemiseen tarvitaan molempien osapuolten suostumus.

16.    Oikeuksien siirto
Eden Springs pidättää oikeuden siirtää kaikki tässä sopimuksessa määritetyt oikeudet ja vastuut kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteislupaa.

Tämä sopimus siirretään uudelle yhtiölle samoilla ehdoilla sulautumisen tai yrityskaupan yhteydessä.

17.    Muutokset sopimusehtoihin
Eden Springs pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja tarvittavissa määrin. Ehtoja saatetaan muuttaa esimerkiksi sopimusehtojen sovittamiseksi muuttuneeseen lainsäädäntöön tai muusta vastaavasta syystä.

Eden Springs voi muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Eden Springs ilmoittaa sopimusehtojen muutoksista kirjallisesti. Jos asiakas ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimusta ennen kuin muutetut ehdot astuvat voimaan. Muutetut ehdot eivät koske asiakasta irtisanomisaikana.

18.    Ylivoimainen este
Eden Springs ei vastaa sellaisista viivästyksistä tai sääntöjen noudattamatta jättämisistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, kuten sodasta, yhteiskunnallisista levottomuuksista, viranomaisten toimista, lakosta, tuonti- tai vientirajoitteista tai muista seikoista, joihin Eden Springs ei pysty vaikuttamaan.

19.    Laki ja lainkäyttöalue
Jos Eden Springsin ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyksiä, ne ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa Suomen lain mukaisesti.

Asiakkaalla on myös oikeus saattaa sopimusta koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Asiakas voi lisäksi käyttää Euroopan komission ylläpitämää eurooppalaista verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (ODR). Riidanratkaisufoorumi löytyy osoitteesta ec.europa.eu/consumers/odr.

20.    Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä reklamaation, voit ottaa meihin yhteyttä asiakaspalvelumme kautta:

Eden Springs Oy Finland, Jännekuja 1 01740 Vantaa

Puhelinnumero: 010 800 700

Sähköposti: asiakaspalvelu@edensprings.com

Yhteydenottolomake: https://www.edensprings.fi/yhteystiedot
 

20. Tietosuojakäytäntö