Luo oma MyEden tili.

Kirjoita asiakasnumerosi tähän
Kirjoita laskunumero tähän
Ehdot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Sopimus yhdessä nykyisten sopimusehtojen kanssa on lopullinen ja sitova kun molemmat osapuolet, sekä asiakas että Eden Springs Oy Finland (”Eden Springs”), ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
Jos vuokraus/leasing on tehty Eden Springsin ulkoisen rahoittajakumppanin kautta, myös kumppanin yleiset sopimusehdot sisällytetään sopimukseen.

1.    Veden ja kahvin tilaukset ja toimitukset
Eden Springs sopii toimittavansa vettä ja kahvia sekä oheistuotteita erikseen sovitussa aikataulussa tai asiakkaan tilauksesta. Jos veden ja kahvin toimitus sisältyy sopimukseen, asiakas sitoutuu käyttämään vain Eden Springsin toimittamaa vettä ja/tai kahvia sekä muita oheistuotteita (esim. kaakao) sopimuksen mukaisesti. 

Toimitukset kuljetetaan asiakkaan toimipisteeseen alueesta riippuen yleensä 2–10 arkipäivän kuluessa siitä kun Eden Springs on saanut asiakkaan tilauksen, ellei osapuolten välillä ole muuta sovittu. Eden Springs ei korvaa viivästyksistä aiheutuneita vahinkoja. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Eden Springsiin, jos toimituksissa on ennalta arvaamattomia viivästyksiä tai puutteita.

Asiakas ei saa täyttää Eden Springsin toimittamia viiden gallonan (18,9 litran) pulloja vedellä tai millään muullakaan nesteellä.

2.    Laitteiden toimitus
Eden Springsin tulee varmistaa, että kaikki asiakkaalle toimitetut laitteet on testattu ja että ne toimivat tarkoituksenmukaisesti toimitushetkellä. Jos laitteet eivät toimi kunnolla, Eden Springsin tulee vaihtaa tai korjata laitteet.

3.    Tilauksen vastaanotto 
Asiakkaan on tarkistettava toimitettujen laitteiden ja tuotteiden määrä ja laatu. Tässä sopimuksessa tarkoitettuja laitteita ovat automaatit (lähdevesiautomaatit, vesiverkkoautomaatit, kahviautomaatit), jotka Eden Springs on toimittanut sopimuksen mukaisesti.

Jos veden, kahvin tai oheistuotteiden toimituksissa on puutteita, asiakkaan on ilmoitettava niistä kirjallisesti Eden Springsille seitsemän päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Jos ilmoitusta ei tehdä ajoissa, asiakas menettää oikeuden valittaa toimitetuista tuotteista Eden Springsille. 

Jos toimitetuissa laitteissa on vikoja, asiakkaan on ilmoitettava niistä Eden Springsille kirjallisesti heti kun viat on havaittu. Jos asiakas ei ilmoita vioista heti havaittuaan ne tai 24 kuukauden kuluessa toimituksen vastaanottamisesta (lopullinen määräaika ilmoituksen tekemiselle), oikeus valittaa Eden Springsille päättyy.

Reklamaatiotapauksissa Eden Springsin vastuu rajoittuu laitteen korjaukseen tai uuden laitteen toimitukseen.

4.    Huolto
Vain Eden Springsin valtuuttama huoltohenkilöstö saa huoltaa Eden Springsin ja asiakkaan välisen huoltosopimuksen piiriin kuuluvia laitteita.

Jos huoltosopimus on solmittu, seuraavien tuoteryhmien sääntömääräinen tarkastus/huolto tulee suorittaa sopimuksen mukaisesti tietyin väliajoin:
Lähdevesiautomaatit (BWC)
Huolto suoritetaan kaksi kertaa  vuodessa (Watercoolers Europe -järjestön ohjeiden mukaisesti).

Sopimushuolto koskee pääasiallisesti voimassa olevan huoltosuunnitelman mukaisia ennaltaehkäiseviä toimia, joiden mukaan hanat ja kokoonpano puhdistetaan. Laitteet tarkastetaan vuotojen varalta sisä- ja ulkopuolelta. Ulkokuoret ja tippakaukalo puhdistetaan. 

Asiakas on velvollinen puhdistamaan laitteen, poistohanat ja tippakaukalon päivittäin. 

Ylimääräiset huoltohenkilöstön/teknikon käynnit, jotka eivät sisälly huoltosopimukseen, laskutetaan voimassa olevien hintojen mukaisesti.

Vesijohtoautomaatit (POU)
Huolto suoritetaan kerran vuodessa (EPDWA – European Point of Use Drinking Water Association -järjestön ohjeiden mukaisesti). 

Sopimushuolto koskee pääasiallisesti voimassa olevan huoltosuunnitelman mukaisia ennaltaehkäiseviä toimia, eli hanojen ja kokoonpanon puhdistusta. Laitteet tarkastetaan vuotojen varalta sisä- ja ulkopuolelta. Ulkokuoret ja tippakaukalo puhdistetaan. 

Asiakas on velvollinen puhdistamaan laitteen, poistohanat ja tippakaukalon päivittäin.

Ylimääräiset huoltohenkilöstön/teknikon käynnit, jotka eivät sisälly huoltosopimukseen, laskutetaan voimassa olevien hintojen mukaisesti.

Kahviautomaatit/kahvinkeittimet (OCS)
Huoltosopimukseen kuuluu 6–12 ennalta ehkäisevää huoltokäyntiä laitteen vaatimustason ja käyttöasteen mukaisesti. Laitteet tarkastetaan vuotojen varalta sisä- ja ulkopuolelta. Tiivisteet/venttiilit tarkistetaan ja vaihdetaan tarvittaessa. Laite puhdistetaan, tarkistetaan ja voidellaan tarpeen mukaan. Huollon päätteeksi laite siistitään sisä- ja ulkopuolelta. 

Yllä mainitun lisäksi kokonaisvaltainen huoltosopimus kattaa kaikki normaalista käytöstä johtuvista teknisistä virheistä aiheutuneet kulut, mukaan lukien varaosat. Laitteen vääränlaisesta käytöstä johtuva rikkoutuminen laskutetaan asiakkaalta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Ylimääräiset huoltohenkilöstön/teknikon käynnit sekä varaosat, jotka eivät sisälly huoltosopimukseen, laskutetaan voimassa olevien hintojen mukaisesti.

Jos yllä mainitusta poikkeava huoltosopimus on solmittu, siitä on maininta sopimuksessa. 

Asiakas on velvollinen puhdistamaan laitteen päivittäin asennuksen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

5.    Sopimuskausi
Sopimuskausi alkaa asennuspäivästä.

Sopimuskauden pituus on vähintään 24 kuukautta, ellei sopimuksessa muuta määrätä. Sopimus uusitaan automaattisesti seuraavaksi 12 kuukaudeksi, ellei asiakas ole irtisanonut sopimusta kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Muussa tapauksessa tästä on säädetty sopimuksessa erikseen.

Flex-sopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa, ks. lisätietoja kohdasta 11 Irtisanominen ja laiminlyönti.

Ulkoisen rahoituskumppanin kautta solmittuihin vuokra-/leasingsopimuksiin sovelletaan samanpituista sopimuskautta kuin Eden Springsin ja asiakkaan välisiin vuokra-/leasingsopimuksiin, ja molemmat sopimustyypit ovat yhtälailla sitovia koko sopimuskauden ajan.

6.    Hinnat, maksuehdot ja maksut
Asiakas sitoutuu maksamaan sopimuksessa ilmoitetun summan kaikkien sopimuksessa määritettyjen maksuehtojen mukaisesti. Jos asiakas on solminut huoltosopimuksen Eden Springsin kanssa, asiakas sitoutuu maksamaan sopimuksessa määritellyn kuukausimaksun koko sopimuskauden ajan. Vuokra ja huolto laskutetaan etukäteen. Vesi, kahvi, lisätuotteet ja muut kulutushyödykkeet laskutetaan toimituksen jälkeen.

Maksuehto on 14 päivää, ellei toisin ole sovittu. Jos maksu myöhästyy, kustakin muistutuksesta veloitetaan muistutusmaksu. Lisäksi Eden Springs pidättää oikeuden veloittaa lainmukaisen viivästyskoron. Asiakkaan tulee korvata toimittajalle kaikki muistutuksista, perinnästä ja laitteiden palautuksista aiheutuneet kulut sekä muut sopimuksen mukaiset kulut. Eden Springs pidättää oikeuden olla toimittamatta tuotteitaan ja/tai palveluitaan, jos asiakas ei maksa sopimuksessa sovittua summaa tai ei muuten täytä velvollisuuksiaan. 

Eden Springs pidättää oikeuden veloittaa hallinnollisen maksun määritetyn arvon alittavista tilauksista sellaisilta asiakkailta, joilla ei ole kiinteää kahvin ja veden toimitussopimusta. Paperilaskun lähettämisestä veloitetaan laskutusmaksu. 

Jokaiseen laskuun lisätään päästöjen kompensointimaksu osana Eden Springsin hiilineutraaliussertifikaattia.

Toimittaja asentaa laitteet ja veloittaa siitä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laitteen palautus on asiakkaan vastuulla, ja toimittaja voi hoitaa palautuksen palautusmaksua vastaan.

Ulkoinen rahoituskumppani saattaa veloittaa ulkoisen rahoituskumppanin kautta solmittuihin vuokra-/leasingsopimuksiin sisältyvän huollon huoltosopimuksen mukaisesti Eden Springsin puolesta. Lisäksi ulkoisen rahoituskumppanin sopimusehtoja on noudatettava.

Etukäteen maksettujen toimitusten maksuja ei palauteta.

7.    Hinnanmuutokset
Tuotteiden ja palveluiden hinnat voivat muuttua kuluttajahintaindeksin, yleisten palkankorotusten, paikallisten lisämaksujen, kuluttaja- tai hankintahintojen muutosten, valuuttakurssien, paikallisten verojen tai vastaavien hintaan vaikuttavien tekijöiden myötä. Eden Springs pidättää oikeuden tehdä hintoihin muutoksia tarpeen mukaan.

8.    Omistajuus
Tuotteiden omistajuus siirtyy asiakkaalle, kun asiakas on maksanut täyden hankintahinnan sekä mahdolliset lisäkulut.

Vuokrattava laite on toimittajan yksinomaista omaisuutta. Asiakkaalla ei ole mitään tämän sopimuksen ulkopuolisia oikeuksia vuokrattuun omaisuuteen.

Ulkoisen rahoituskumppanin kautta solmittuihin vuokra-/leasingsopimuksiin sisältyvät laitteet pysyvät ulkoisen rahoituskumppanin omistuksessa ulkoisen rahoituskumppanin yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

9.    Pantit
Viiden gallonan (18,9 litran) vesipullot kierrätetään ja käytetään uudelleen. Tämän vuoksi Eden Springs perii panttimaksun, joka hyvitetään asiakkaalle, kun pullo palautetaan sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan käyttää uudelleen.

10.    Asiakkaan velvollisuudet
Asiakkaat, joilla on huoltosopimus Eden Springsin kanssa, ovat velvollisia käyttämään vain Eden Springsin toimittamia tuotteita. Jos asiakas käyttää laitteissa muiden toimittajien tuotteita, Eden Springsillä on oikeus periä asiakkaalta kuukausimaksu.

On asiakkaan vastuulla tarkistaa ja varmistaa, että tilauksen sisältö vastaa sopimusta, ja että asiakkaan puolesta allekirjoittavalla henkilöllä on oikeus allekirjoittaa sopimus.

Asiakkaan on aina säilytettävä ja huollettava asiakkaan käyttöön annettuja laitteita huolellisesti. Jos asiakas vaurioittaa tai käsittelee laitteita väärin, niin ettei laitteita voi enää käyttää tarkoituksenmukaisesti, veloitetaan laitteen korjauskustannukset asiakkaalta.

Asiakas takaa Eden Springsin työntekijöille pääsyn huoltosopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden luokse koko sopimuskauden ajan.

Asiakas on kokonaan vastuussa vuokratuista/leasing  laitteista, ja jos laitteet varastetaan tai ne eivät muusta syystä ole enää asiakkaan hallussa, asiakkaalta veloitetaan laitteiden kaupallista arvoa vastaava summa, jonka Eden Springs on määritellyt voimassa olevien hintojen perusteella.

Asiakkaan on vakuutettava ulkoisen rahoituskumppanin kautta solmituilla vuokra-/leasingsopimuksilla vuokratut laitteet ulkoisen rahoituskumppanin sopimusehtojen mukaisesti.

11.    Irtisanominen ja laiminlyönti
Huoltosopimuksen irtisanomisilmoitus on toimitettava Eden Springsille kirjallisesti.

Irtisanominen on tehtävä kolme kuukautta ennen sopimuskauden loppua. Jos irtisanomista ei tehdä ajallaan, sopimuskautta jatketaan 12 kuukaudella.

Jos asiakas on allekirjoittanut Flex-sopimuksen, sopimus voidaan purkaa milloin tahansa. Sopimuskausi jatkuu kunnes ennakkoon maksettu kausi päättyy, niin että maksettuja laskuja ei hyvitetä. Jos Flex-sopimus irtisanotaan ensimmäisten 12 kuukauden aikana, Eden Springs pidättää oikeuden veloittaa hallinnointimaksun.

Jos asiakas jättää sopimusvelvoitteitaan täyttämättä merkittävissä määrin, Eden Springsillä on oikeus purkaa sopimus välittömästi.

Seuraavat ovat esimerkkejä merkittävistä sopimusrikkomuksista:
a)    Asiakkaan maksut myöhästyvät toistuvasti, ja Eden Springs on lähettänyt ainakin yhden maksumuistutuksen.
b)    Asiakas lakkaa maksamasta, tulee maksukyvyttömäksi tai asiakas asetetaan yrityssaneeraukseen tai konkurssiin.
Jos asiakas rikkoo sopimusehtoja merkittävästi, minkä seurauksena Eden Springs purkaa sopimuksen, huoltosopimuksen jäljellä olevat maksuerät tulevat heti maksuun, ja asiakkaan on täten heti maksettava jäljellä olevat huoltosopimuksen maksuerät (sekä mahdolliset veden ja kahvin sovittua vähimmäiskulutusta koskevat maksuerät) Eden Springsin kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti, pois lukien maksut mahdollisesti käyttämättömistä huoltopalveluista.
Jos vuokraus/leasing on tehty Eden Springsin ulkoisen rahoittajakumppanin kautta, ei asiakkaan ja Eden Springsin välistä huoltosopimusta voida hyvittää koko sopimuskauden aikana niin kuin ei vuokraus-/leasingsopimustakaan. Myös ulkoisen rahoituskumppanin sopimusehtoja on noudatettava.

12.    Vastuunrajoitus
Eden Springsin tämän sopimuksen mukainen vastuu rajoittuu uuteen toimitukseen tai ongelman ratkaisuun.

Eden Springs ei kanna vastuuta mistään vioista ja menetyksistä, jotka ylittävät tässä sopimuksessa eritellyt vastuut. Tämä koskee kaikkia vioista aiheutuvia vahinkoja, mukaan lukien liiketappioita, menetettyjä ansioita ja muita epäsuoria vahinkoja.

Eden Springs ei vastaa asiakkaan omaisuudelle tai irtaimistolle tapahtuneista vahingoista sen jälkeen kun laitteet ja/tai tuotteet on toimitettu asiakkaalle. 

Eden Springs ei kanna vastuuta sellaisista laitevioista, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä, asiakkaan virheestä, asiakkaan väärinkäytöstä, asiakkaan suorittamasta laitteiden puutteellisesta huollosta tai vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattomien henkilöiden tekemistä korjauksista tai muutoksista.

Jos asiakkaan solmimat sopimukset kolmansien osapuolten kanssa saattavat Eden Springsin korvausvastuuseen, asiakkaan on vapautettava Eden Springs vastuusta samassa suhteessa kuin Eden Springs on korvausvelvollinen tämän sopimuksen nojalla. 

Eden Springsillä on tuote- ja vastuuvakuutus.

13.    Luottamuksellisuus
Kaikkea sopimusilmoitukseen liittyvää tietoa tai sellaista tietoa, joka tulee esiin sopimuskauden aikana, tulee käsitellä luottamuksellisena, ja sen julkaisemiseen tarvitaan molempien osapuolten suostumus.

14.    Oikeuksien siirto
Eden Springs pidättää oikeuden siirtää kaikki tässä sopimuksessa määritetyt oikeudet ja vastuut kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteislupaa.

Tämä sopimus siirretään uudelle yhtiölle samoilla ehdoilla sulautumisen tai yrityskaupan yhteydessä.

15.    Muutokset sopimusehtoihin
Eden Springs pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja tarvittavissa määrin. Ehtoja saatetaan muuttaa sopimusehtojen sovittamiseksi muuttuneeseen lainsäädäntöön tai muusta vastaavasta syystä, mutta oikeus ei rajoitu tähän.

16.    Ylivoimainen este
Eden Springs ei vastaa sellaisista viivästyksistä tai sääntöjen noudattamatta jättämisistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, kuten sodasta, yhteiskunnallisista levottomuuksista, viranomaisten toimista, lakosta, tuonti- tai vientirajoitteista tai muista seikoista, joihin Eden Springs ei pysty vaikuttamaan.

17.    Laki ja lainkäyttöalue
Jos Eden Springsin ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyksiä, ne ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa Suomen lain mukaisesti.